Nasıl Müracaat Edeceğim

​Gıda Sicil İşlemleri

 

 • Dilekçe
 • İşyeri Çalışma İzin Belgesi
 • Kapasite Raporu
 • Sorumlu Yöneticinin Noter Onaylı Sözleşmesi, Diploma Sureti Ve Bağlı Bulunduğu Meslek Kuruluşuna Kayıt Belgesi (Meslek Kuruluşu Olanlardan)
 • Gıda Sicili İle İlgili Bakanlık Adına Açılan Hesaba Ücretin Yatırıldığına Dair Makbuzun Aslı Veya Tasdikli Fotokopisi
 • İşyerinde Üretilen Veya Üretilecek Ürün Yada Ürün Gruplarının Adı
 • Üretilecek Tüm Ürünler İçin Üretim İzni Alınacağına Dair Taahhütname

 

Üretim İzni İşlemleri

 

 • Dilekçe
 • Sorumlu Yöneticinin Noter Onaylı Sözleşmesi, Diploma Sureti Ve Bağlı Bulunduğu Meslek Kuruluşuna Kayıt Belgesi (Meslek Kuruluşu Olanlardan)
 • Marka Tescil Belgesi
 • Ürünler İle İlgili Bakanlık Adına Açılan Hesaba Ücretin Yatırıldığına Dair Makbuzun Aslı Veya Tasdikli Fotokopisi
 • Üretilecek Ürünün Yüzde Bileşimi
 • Türk Gıda Kodeksine Uygun Etiket Örneği
 • Türk Gıda Kodeksine Uygun Üretim Yapacağına Ve Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı'ndan Üretim İzni Alınan Ambalaj Materyali Kullanacağına Dair Taahhütname (İthal İse Kontrol Belgesi Ve Gümrük Giriş Beyannamesi)

Gıda Ambalaj Malzemesi İşlemleri

 

 • Dilekçe
 • Sorumlu Yöneticinin Noter Onaylı Sözleşmesi, Diploma Sureti Ve Bağlı Bulunduğu Meslek Kuruluşuna Kayıt Belgesi (Meslek Kuruluşu Olanlardan)
 • Marka Tescil Belgesi
 • Ürünler İle İlgili Bakanlık Adına Açılan Hesaba Ücretin Yatırıldığına Dair Makbuzun Aslı Veya Tasdikli Fotokopisi
 • Gayri Sihhi Müessese Ruhsatı
 • Üretim Teknolojisi, Üretim Akış Şeması
 • Üretilecek Maddenin Hangi Gıda (Kuru-Sıvı) İle Temasta Kullanılacağına Dair Bilgi
 • Hammaddenin Ticari Ve Kimyasal Adı
 • Katkı Maddesi Kullanılacaksa Kullanım Amacı Ve Yüzde Miktarı
 • Boyarmadde Uygulaması Yapılacaksa Kullanılan Boyaların Ticari Ve Kimyasal Adı İle Uluslararası İndeks Numarası, Ayrıca Masterback Boyada Yüzde Miktar Ve Taşıyıcısı
 • Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı'ndan Üretim İzni Alan Firmalardan Hammadde Alacağına Dair Taahhütname (İthal İse Kontrol Belgesi Ve Gümrük Giriş Beyannamesi)
 • Migrasyon Ve Ağır Metaller Yönünden, Türk Gıda Kodeksinde Yer Alan Limitlere Uygun Üretim Yapacağına Dair Taahhütname

 

Ruhsat İşlemleri (4-5-6)

 

       4. SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TESKERESİ :

 • Dilekçe
 • Balıkçılık Yaptığına Dair Belge
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • İkametgah İlmuhaberi

 

       5. GEMİ RUHSAT TESKERESİ :

 • Tonilato Belgesinin Fotokopisi
 • Denize Elverişlilik Belgesi (8 Metre Üzeri)

 

       6. MEZBAHA RUHSAT VE İZİN İŞLEMLERİ :

 • Dilekçe (Valiliğe)
 • Beyanname (Matbu)
 • Tesisin Yerini Belirleyen Belge (İmar Müdürlüğü'nce Tasdikli 1/5000 Veya 1/1000 Ölçekli Plan)
 • Varsa Fizibilite Raporu
 • Tesisin Bütün Bölümlerini İçeren Detaylı Teknik Resim Kurallarına Göre Hazırlanmış 2 Adet Proje
 • Ts 1258 Deki Esaslara Uygun 1 Adet Sıhhi Tesisat Projesi
 • Belediye Su Kullanım Belgesi (Şehir Suyu İçin) Diğer Sular İçin Devlet Su İşleri'nden Alınacak Kuyu Suyu Belgesi İle Bakteriyelojik Ve Kimyasal Analiz Sonuçlarını Gösterir Rapor
 • Mahalli Çevre Kurulu'nun Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Belgesi
 • Kanalizasyon Bulunmayan Yerlerde Foseptik Detay Projesi, Foseptikten Sonra Suyun Nasıl İzole Edileceğine Dair Rapor.
 • Sorumlu Yönetici İle Yapılmış Noter Onaylı Sözleşme
 • İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü Uyarınca Alınan İşletme Belgesi
 • Emisyon İzin Belgesi
 • Deşarj Veya Bağlantı İzin Belgesi
 • Yangın Ve Patlamalar İçin Gerekli Önlemlerin Alındığına Dair İtfaiye Müdürlüğü'nden Alınan Belge
 • Devamlı 50 Ve Daha Fazla İşçi Çalıştıranlar İçin Tabip Ve Yardımcı Sağlık Personeli Sözleşmesi (Noter Onaylı)

Ruhsat İşlemleri (7-24 No.lu)

 

       7. İHRACAT İŞLEMLERİ (BİTKİSEL ÜRÜNLER İÇİN) :

 • Dilekçe (Firma Kaşesi Ve İmzalı)
 • Fatura Fotokopisi

       8. İTHALAT (BİTKİSEL ÜRÜNLER İÇİN) :

 • Gümrük Müdürlüğü Yazısı
 • İhracatçı Ülkenin Düzenlediği Bitki Sağlık Sertifikası Aslı
 • Faturanın Fotokopisi
 • Her İki Belgenin Tercümesi

 

       9. FİDAN ÜRETİM İZNİ :

 • Dilekçe

 

       10. FİDAN SEVKİ VE SATIŞ İZNİ :

 • Ruhsatlı Fidancının Şifai Müracaatı

 

       11. DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ BAŞVURULARI :

 • Başvuru Dosya Seti (İl Müdürlüğümüz'den Temin Edilir)
 • Çiftçilik Belgesi
 • Vergi Numarası (Daha Önce Müracaat Edenlerden İstenmez)
 • Nüfus Numarası (Daha Önce Müracaat Edenlerden İstenmez)
 • Tapu Kaydı

 

       12. SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİK İZNİ :

 • Dilekçe
 • Su Tahlil Belgesi
 • Proje - İlgili Kurumların Görüş Yazısı (D.S.İ., Köy Hizmetleri, Çevre Müdürlüğü Vb.)
 • Zilyet Veya Tapu Kaydı
 • Su Analiz Raporu

 

       13. SUNİ TOHUMLAMA TEŞVİĞİ :

 • Tohumlama Payeti
 • Tohumlama Makbuzu

 

       14. DAMIZLIK HAYVAN DESTEKLEME TEŞVİĞİ :

 • Dilekçe
 • Hayvanların Saf Irk Sertifikası
 • Fatura
 • Çiftlik Geliştirme Planı

 

       15. TARIMSAL ETÜT İŞLEMLERİ :

 • Valilik Yazısı Ve Ekleri
 • 1/25.000 Ölçekli Harita
 • Kadasral Harita
 • Tapu Kaydı

 

       16. DEMONSTRASYON ÇALIŞMALARI :

 • Dilekçe
 • Mülkiyet Belgesi

 

       17. ALTERNATİF ÜRÜN PROJESİ :

 • Dilekçe - Arazi (Fındık) Ruhsatı

 

       18. KENEVİR EKİLİŞ RUHSATI :

 • Dilekçe (Ocak Ve Şubat Aylarında)

 

        19. ARAZİ VASFI DEĞİŞİKLİĞİ :

 •  Kadastro Müdürlüğü Yazısı

 

       20. HİSSELİ SATIŞLAR :

 • Tapu Sicil Müdürlüğü Yazısı

 

       21. HAYVAN VE HAYVAN MADDELERİ SEVKİ (ARI DAHİL) :

 • Menşei Şehadetnamesi
 • 5.000.000 ₺'lik Damga Pulu
 • Canlı Hayvan İse Aşı Ve Küpeleme Kayıtları
 • Hayvanların Sağlık Muayenesi
 • Aracın Dezenfeksiyonu
 • Veteriner Sağlık Raporu
 • Yetkili Firmanın Ticaret Sicil Gazetesi Kaydı

 

       22. FİİLİ İTHALAT (HAYVANSAL ÜRÜNLER İÇİN) :

 • Dilekçe
 • Kontrol Belgesi (2 Nüsha)
 • Menşei Ülke Orjinal Veteriner Sağlık Sertifikası
 • Fatura Fotokopisi

 

       23. BAL ÜRETİCİ RUHSATI :

 • Dilekçe (Kovan Sayısı Ve Bal Üretim Miktarlarını İçermeli)
 • Kovanların Yerinde Tespiti

 

       24. SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN KAYIT VE TESCİL İŞLEMLERİ :

 • İşletme Kayıt Ve Tescil Müracaat Formu
 • Her Hayvan İçin Kayıt Ve Tescil Formu
 • Buzağı Doğum Bildirim Formu
 • Sığır Cinsi Hayvanların Ölüm Bildirim Formu
 • Pasaport Ve İşletme Tescil İstem Formu

Ruhsat İşlemleri (25-34 No.lu)

 

      25. SERBEST KLİNİK RUHSATLANDIRILMASI :

 • Dilekçe
 • Muayenehaneye Ait Kroki
 • Veteriner Hekimler Odası Üye Kayıt Belgesi
 • 6 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • İkametgah İlmuhaberi

 

       26. EV VE SÜS HAYVANLARI SATIŞ YERİ RUHSATI :

 • Dilekçe
 • İçme Suyu Raporu
 • İşyeri Krokisi
 • İkametgah Senedi
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • Veteriner Hekim Sözleşmesi

     

       27. İHRACAT (HAYVANSAL ÜRÜNLER) :

 • Dilekçe
 • Menşei Şehadetnamesi
 • Fatura
 • Muayene Ve Şahit Numune Alınması
 • Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi

 

       28. TRANSİT GEÇİŞ İŞLEMLERİ :

 • Giriş Gümrük Beyannamesi Ve Veteriner Ve/Veya Bitki Sağlık Sertifikası

 

       29. KOOPERATİF KURULUŞ İŞLEMLERİ :

 • 15 Kişilik Müracaat Dilekçesi     

       30. KOOPERATİF PROJELENDİRİLMESİ (DEVLET YARDIMI İLE DESTEKLEME) :

 • Bilanço
 • Yönetim Kurulu Kararı

 

       31. YILLIK GENEL KURULLAR :

 • Müracaat Dilekçesi
 • Gündem

 

       32. 2090 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILAN İŞLEMLER :

 • Dilekçe

 

       33. FİDE, FİDAN, CİVCİV, TOHUM TALEBİ :

 • Kişisel Müracaatla Döner Sermaye'ye Yatırılan Bedel Makbuzu

 

       34. ÖĞRENCİ STAJ İSTEKLERİ :

 • Dilekçe
 • Öğrenci Belgesi
''