31.10.2018 / Gösterim Sayısı : 190

2019 Üretim yılı Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklemesi Müracaatları 1 Kasım’da başlıyor.

2019 Üretim Yılı Yurt İçi Sertifikalı Tohumluk Kullanım Desteklemesi müracaatları 1 Kasım 2018 tarihinde başlamaktadır. Desteklemeden faydalanmak isteyen çiftçilerimizin 2019 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) bilgilerini güncelleyerek satın almış oldukları sertifikalı tohuma ait fatura ve  talep formu ile birlikte  İl / İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize  başvurmaları gerekmektedir.

EK-3

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ

BAŞVURU DİLEKÇESİ

………………………………….. İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne

5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ve Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: ………….)  gereğince Çiftçi Kayıt Sistemine/ Örtüaltı Kayıt Sistemine/ Fındık Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve söz konusu Tebliğ hükümlerine uyacak şekilde tarımsal üretimde bulunduğum tarım arazileri için destekleme talep formunda (EK-…) (X) işareti ile işaretlemiş olduğum desteklemelerden yararlandırılmam ve bu ödemelerin T.C. Ziraat Bankasında açılan/açılacak hesabıma aktarılması için gereğini arz ederim.

Destekleme müracaatlarına ilişkin istenilen belgeleri Tebliğde belirtilen süresi içerisinde il/ilçe müdürlüğüne teslim etmediğim takdirde desteklemelerden yararlandırılmayacağımı ayrıca ödemeye ilişkin düzenlenen ve askıya çıkarılan icmallere, askı süresi içerisinde itiraz etmediğim takdirde kesinleşmiş icmal bilgilerinin doğruluğunu kabul etmiş sayılacağımı, söz konusu ödemeyi Karar ve Tebliğ esaslarına aykırı olarak haksız yere aldığımın tespit edilmesi halinde, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri vermeyi kabul ve taahhüt ederim.    ……/……./201...

Adı ve Soyadı                        :

T.C. Kimlik/Vergi No :   __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__

Telefon                                   :

Adresi                                    :

İmza                                       :

 

Evrak Kayıt Tarihi 
Evrak Kayıt Numarası 
Döner Sermaye Makbuz No    
Dilekçe Kabul Eden Personel 

 

EK-4

 

DESTEKLEME TALEP FORMU

 

Destek AdıBelge Teslim
Başlangıç Tarihi
Belge Teslim
Bitiş
Tarihi
İstenilen Belgeler

   Yurt İçi Sertifikalı Tohum

      Kullanım Desteği

1.11.2018 

* Yurt içi sertifikali tohum kullanım desteği talep formu

*Tohumluk satış faturası

*Tohumluk sertifikası fotokopisi

*Gerekli durumda tohumluk analiz raporu

   Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği1.11.2018 

* Taahütname-2

* Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği Talep Formu

* Fidan satış faturası
* Gerekli durumda bitki muayene raporu

* Fatura düzenleyen kişiye ait fidan/fide  üretici belgesi veya doku

   kültürü ile tohumluk üretici belgesi veya tohumluk bayi belgesi

   sureti (kamu kuruluşları hariç)

*Fidan /Fide/Antep Fıstığı üretim materyali sertifika fotokopisi

 

Yararlanmak istenilen destek adının yan tarafında bulunan onay kutucuğu (X) işaretlenecektir.

             Bu form iki nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası çiftçinin ÇKS başvuru dosyasında muhafaza edilir, diğer nüshası imza karşılığında çiftçiye teslim edilir.

Formu teslim alan çiftçinin                                                                                         

Adı-Soyadı    :                                                                                             Tarih                       :                                                                                                                                                                                            İmzası                     :

EK-...

 

YURT İÇİ SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEĞİ TALEP FORMU

Tohumluk Sertifikası ve Fatura Bilgileri
1-Fatura Bilgileri  
Fatura NumarasıTarihiMiktarı (kg )
   
2-Sertifika Bilgileri  
Sertifikasyon Kuruluşunun AdıTarihiNumarasıTür AdıÇeşit Adı

Satılan Sertifikalı Tohumluk Miktarı

(kg)

Parti Büyüklüğü

(kg)

Parti No
 _ _._ _._ _S._ _ _ _._ _._ _ _ _ _     
 _ _._ _._ _S._ _ _ _._ _._ _ _ _ _     
 _ _._ _._ _S._ _ _ _._ _._ _ _ _ _     

Yukarıda sertifikalı tohum ve fatura bilgileri kayıtlı olan toplam ________________ kg sertifikalı tohumluğun, aşağıda açık kimliği yazılı çiftçiye satıldığını tasdik ederim.

       Tohum  Üreticisi / Tohumluk Bayisi

…../…./201…

(Kaşe ve İmza)

 Sertifikalı Tohumluk Kullanılan Araziye ait Bilgiler

(Bu kısım çiftçi tarafından doldurulacaktır.)

Sıra

No

İliİlçesiKöyü

Belge Tipi

(Tapu/

Keşif)

Ada

No

Parsel

No

Parselde Kullanılan Tohumluk

Türü

Parselde Kullanılan Tohumluk Miktarı

(kg )

Desteklenen Arazi Miktarı
(da)(m2)
           
           
           
           
           
           
           
           

 

Başvuruda Bulunan Çiftçinin

Adı Soyadı  Baba Adı 
T.C. Kimlik No/Vergi No   Doğum Tarihi 
Cep Telefonu No   Ev Telefonu No 
Adres   İmza 

 

Formu Teslim Alan Personelin

Adı Soyadı   Tarih 
Ünvanı   İmzası 

 


''